gereja diobral ?

Mei 15, 2010

Iklan

Mengungkap Eksistensi dalam Keyataan dan Realita, antara TUHAN , sesembahan , dan imajinasi (Mendobrak pekatnya doktrin dalam otak para pemuja tuhan palsu) !

Januari 17, 2010

kumpulan thogut

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai `Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. ( Al Anbiyaa’ : 22)

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan lain beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. (Al Mukminuun : 91)

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanyamenyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Yusuf : 40)

Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. (Huud : 109)

Apabila dikatakan kepada mereka :  “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. Mereka menjawab :  “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak  pula mendapat petunjuk? (Al Maa’idah : 104)

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Yunus : 36)

under costruction …

tes… tes… 1 2 3

Desember 22, 2009